ஊராட்;சி கல்வி நிலை

ஊராட்;சி கல்வி நிலை
வ.எண்.    பள்ளி பெயர்    வகை    உள்ளுர்    வெளியுர்
1    பச்சையப்பா இந்து நாடார் ஆரம்ப பள்ளி    5வா     உள்ளுர்
2    பச்சையப்பா இந்து நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி     6வா வழ +2    உள்ளுர்
3    ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி    5வா     உள்ளுர்

•    பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
ஆண்    : 884
பெண்    : 858
மொத்தம்    : 1742

•    ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

•    ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை

•    புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
2009 முதல் 2010
சுகாதாரம்
•    சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.  ர்ளுஊ – காமாட்சிபுரம்-

•    சுகாதார சேவைகள் – பொது மற்றும் தனியார்

ஊராட்;சி கல்வி நிலை

ஊராட்;சி கல்வி நிலை
வ.எண்.    பள்ளி பெயர்    வகை    உள்ளுர்    வெளியுர்
1    பச்சையப்பா இந்து நாடார் ஆரம்ப பள்ளி    5வா     உள்ளுர்
2    பச்சையப்பா இந்து நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளி     6வா வழ +2    உள்ளுர்
3    ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி    5வா     உள்ளுர்

•    பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
ஆண்    : 884
பெண்    : 858
மொத்தம்    : 1742

•    ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

•    ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை

•    புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
2009 முதல் 2010
சுகாதாரம்
•    சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.  ர்ளுஊ – காமாட்சிபுரம்-

•    சுகாதார சேவைகள் – பொது மற்றும் தனியார்