சிறப்பு விபரங்கள

வரிசை

எண்

பயணடைவோர்

விவரம்    எண்ணிக்கை

தொகை (ரூ)

1

IAT தொகுப்பு வீடு

BC – 5

SC – 22

27

27 இலட்சம்

2

பசுமை வீடுகள்

BC – 4

SC – 6

10

18 இலட்சம்

3

NREGA

145

145

95 18 இலட்சம்

ஊராட்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்:

• ஊராட்சி பற்றிய சிறப்பு செய்திகள்
ழ விருதுகள்:

ழ தனித்துவம்:

ழ சுய மதிப்பீடு

ழ மின்னஞ்சல் சேவைகள்: இருக்கு ஃ இல்லை:

ழ உள்ளுர் தொண்டு நிறுவனங்கள்

நிறுவனம்

சேவை

MMS

பெண்கள் மேம்பாடு

Green

பெண்கள் மேம்பாடு

Centect

விவசாய மேம்பாடு

சிறப்பு விபரங்கள

வரிசை

எண்

பயணடைவோர்

விவரம்    எண்ணிக்கை

தொகை (ரூ)

1

IAT தொகுப்பு வீடு

BC – 5

SC – 22

27

27 இலட்சம்

2

பசுமை வீடுகள்

BC – 4

SC – 6

10

18 இலட்சம்

3

NREGA

145

145

95 18 இலட்சம்

ஊராட்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்:

• ஊராட்சி பற்றிய சிறப்பு செய்திகள்
ழ விருதுகள்:

ழ தனித்துவம்:

ழ சுய மதிப்பீடு

ழ மின்னஞ்சல் சேவைகள்: இருக்கு ஃ இல்லை:

ழ உள்ளுர் தொண்டு நிறுவனங்கள்

நிறுவனம்

சேவை

MMS

பெண்கள் மேம்பாடு

Green

பெண்கள் மேம்பாடு

Centect

விவசாய மேம்பாடு