மாதம்

மாதம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     : 3
தொண்டு நிறுவனங்கள் : 3
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  : 13
•    அவர்களின் பங்கு-
•    செயல்படும் பகுதிகள்
தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தற்போதிருக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்-
•    தொழில் பயிற்சிகள்-
•    திட்டங்கள்-
•    தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதலில் அரசு, தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு

உள் கட்டமைப்புகள்
•    உள் கட்டமைப்பு சொத்துக்கள்
–    கிராமசபைகள்
–    கிராம குளங்கள்-
•    சாலைகள், மின்சாரம், தண்ணீர் முதலியன-
•    அரசு திட்டங்கள்-
•    தபால் நிலையங்கள் : 1

மின்சாரம்
•    மொத்த இருப்பு

•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை

•    பயன்பாடு

•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்

•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:

•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:

தொழிற்சாலைகள்

•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள்
இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
தேனி உழவர் சந்தை
சின்னமனூர் வார சந்தை
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்
விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள்
வுhழை, தக்காளி, சோளம், புகையிலை, பருத்தி

2.    பாசனம் வசதிகள்
கிணற்று பாசனம், ஆழ்துழை குழாய்

3.    நீர் நிலைகள்

4.    கால்நடை பராமரிப்பு : 1

5.    வானிலை

6.    மண் அறிவியல்

செம்மண் 60மூஇ வண்டல் 40மூ
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை

8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு

9.    உரங்கள்

10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்

11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்

12.    இயற்கை வேளாண்மை

13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள்

14.    கொள்முதல் நிலையங்கள்

15.    உணவு பதப்படுத்தல்

மாதம்

மாதம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     : 3
தொண்டு நிறுவனங்கள் : 3
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  : 13
•    அவர்களின் பங்கு-
•    செயல்படும் பகுதிகள்
தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தற்போதிருக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்-
•    தொழில் பயிற்சிகள்-
•    திட்டங்கள்-
•    தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதலில் அரசு, தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு

உள் கட்டமைப்புகள்
•    உள் கட்டமைப்பு சொத்துக்கள்
–    கிராமசபைகள்
–    கிராம குளங்கள்-
•    சாலைகள், மின்சாரம், தண்ணீர் முதலியன-
•    அரசு திட்டங்கள்-
•    தபால் நிலையங்கள் : 1

மின்சாரம்
•    மொத்த இருப்பு

•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை

•    பயன்பாடு

•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்

•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:

•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:

தொழிற்சாலைகள்

•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள்
இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
தேனி உழவர் சந்தை
சின்னமனூர் வார சந்தை
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்
விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள்
வுhழை, தக்காளி, சோளம், புகையிலை, பருத்தி

2.    பாசனம் வசதிகள்
கிணற்று பாசனம், ஆழ்துழை குழாய்

3.    நீர் நிலைகள்

4.    கால்நடை பராமரிப்பு : 1

5.    வானிலை

6.    மண் அறிவியல்

செம்மண் 60மூஇ வண்டல் 40மூ
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை

8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு

9.    உரங்கள்

10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்

11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்

12.    இயற்கை வேளாண்மை

13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள்

14.    கொள்முதல் நிலையங்கள்

15.    உணவு பதப்படுத்தல்